希顶字母北京话

此后如竟没有炬火,我便是唯一的光。
跳转到导航 跳转到搜索

本页面介绍的是用希顶字母拼写的普通话。关于使用北京口音朗读的希顶语,请见「希顶语北部方言」。

希顶字母北京话      ),又称汉语拼音的希顶形式,即用希顶字母拼写的普通话,用到的字母包括:

  • 除了外的所有标准希顶字母,共41个;
  • 扩充字母,共8个;

共49个字母。

希顶字母北京话和希顶官话非常接近,但是有以下几点主要区别:

  • 希顶字母北京话力求尽可能地还原普通话的对立,为此不惜使用扩充字母。而希顶官话是以希顶字母旧汉语为基础的,也可以说是以西南官话为基础的,没有平翘舌、en/eng、in/ing的对立。
  • 希顶字母北京话关于n/l的处理是以音值而不是音系为准的,普通话的洪音n记作(开)/(合),而l记作。只有细音n才记作。相反,希顶官话则直接用字母表记拼音的l和n,导致n声母的音值不准确(如nan/nian没有对立)。
  • 希顶字母北京话的等音位仍然表示u介音而不是i介音。相反,希顶官话的则按希顶字母旧汉语的标准表示i介音。

对照表

汉语拼音音节与希顶形式的对照表
汉语拼音 希顶形式
a 
ai 
an 
ang 
ao 
ba 
bai 
ban 
bang 
bao 
bei 
ben 
beng 
bi 
bian 
biao 
bie 
bin 
bing 
bo 
bu 
ca 
cai 
can 
cang 
cao 
ce 
cei 
cen 
ceng 
cha 
chai 
chan 
chang 
chao 
che 
chen 
cheng 
chi 
chong 
chou 
chu 
chua 
chuai 
chuan 
chuang 
chui 
chun 
chuo 
ci 
cong 
cou 
cu 
cuan 
cui 
cun 
cuo 
da 
dai 
dan 
dang 
dao 
de 
dei 
deng 
di 
dia 
dian 
diao 
die 
ding 
diu 
dong 
dou 
du 
duan 
dui 
dun 
duo 
e 
ei 
en 
eng 
er 
fa 
fan 
fang 
fei 
fen 
feng 
fo 
fou 
fu 
ga 
gai 
gan 
gang 
gao 
ge 
gei 
gen 
geng 
gong 
gou 
gu 
gua 
guai 
guan 
guang 
gui 
gun 
guo 
ha 
hai 
han 
hang 
hao 
he 
hei 
hen 
heng 
hong 
hou 
hu 
hua 
huai 
huan 
huang 
hui 
hun 
huo [1]
ji 
jia 
jian 
jiang 
jiao 
jie 
jin 
jing 
jiong 
jiu 
ju 
juan 
jue 
jun 
ka 
kai 
kan 
kang 
kao 
ke 
kei 
ken 
keng 
kong 
kou 
ku 
kua 
kuai 
kuan 
kuang 
kui 
kun 
kuo 
la 
lai 
lan 
lang 
lao 
le 
lei 
leng 
li 
lia 
lian 
liang 
liao 
lie 
lin 
ling 
liu 
long 
lou 
lu 

luan 
lüe 
lun 
luo 
ma 
mai 
man 
mang 
mao 
mei 
men 
meng 
mi 
mie 
mian 
miao 
min 
ming 
miu 
mo 
mou 
mu 
na 
nai 
nan 
nang 
nao 
ne 
nei 
nen 
neng 
ni 
nian 
niang 
niao 
nie 
nin 
ning 
niu 
nong 
nu 

nuan 
nüe 
nun 
nuo 
o 
ou 
pa 
pai 
pan 
pang 
pao 
pei 
pen 
peng 
pi 
pian 
piao 
pie 
pin 
ping 
po 
pu 
qi 
qia 
qian 
qiang 
qiao 
qie 
qin 
qing 
qiong 
qiu 
qu 
quan 
que 
qun 
ran 
rang 
rao 
re 
ren 
reng 
ri 
rong 
rou 
ru 
ruan 
rui 
run 
ruo 
sa 
sai 
san 
sang 
sao 
se 
sei 
sen 
seng 
sha 
shai 
shan 
shang 
shao 
she 
shei 
shen 
sheng 
shi 
shong 
shou 
shu 
shua 
shuai 
shuan 
shuang 
shui 
shun 
shuo 
si 
song 
sou 
su 
suan 
sui 
sun 
suo 
ta 
tai 
tan 
tang 
tao 
te 
tei 
teng 
ti 
tian 
tiao 
tie 
ting 
tong 
tou 
tu 
tuan 
tui 
tun 
tuo 
wa 
wan 
wang 
wai 
wei 
wen 
weng 
wo 
wu 
xi 
xia 
xian 
xiang 
xiao 
xie 
xin 
xing 
xiong 
xiu 
xu 
xuan 
xue 
xun 
ya 
yan 
yang 
yao 
ye 
yi 
yin 
ying 
yong 
you 
yu 
yuan 
yue 
yun 
za 
zai 
zan 
zang 
zao 
ze 
zei 
zen 
zeng 
zha 
zhai 
zhan 
zhang 
zhao 
zhe 
zhei 
zhen 
zheng 
zhi 
zhong 
zhou 
zhu 
zhua 
zhuai 
zhuan 
zhuang 
zhui 
zhun 
zhuo 
zi 
zong 
zou 
zu 
zuan 
zui 
zun 
zuo 
  1. 也可以写成以致敬灯